ÇAKIR AĞA CAMİİ

ÇAKIR AĞA CAMİİ

Fatih Sultan Mehmet Han dönemi ileri gelenlerinden Çakır Ağa tarafından 1453 yılında yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde sekbanbaşı olarak görev yapan Çakır Ağa, bu cami dışında İstanbul’da dört cami, Silivri’de büyük bir zaviye ve Bursa’da bir hamam yaptırmıştır. Çakır Ağa Camisi, daha önce 1905 ve 1973 yıllarında da onarım görmüştü 2015 yılında kapsamlı bir restorasyondan […]

Devamını Oku
YAHYA BEY CAMİİ VE HAZİRESİ

YAHYA BEY CAMİİ

Sultan II. Selim’in nedimlerinden Şair Şıpkah Yahya Bey tarafından yaptırmıştır. 1577-78 yılları arasında yapılan caminin Mimar Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Kare mekânlı, kubbeli Camii kesme taş ve tuğla ile almaşık düzende inşa edilmiştir.   249

Devamını Oku
TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

Taşlık semtinde yer alan Mahmut Paşa (Taşlık) CAMİİ, Fatih dönemi sadrazamlarından Adli Mahmut Paşa tarafından 1473 yılında yaptırılmış. Zamanla harap olunca Mimar Sinan tarafından onarılmış (Bazı kaynaklara göre Mimar Sinan tarafından yeniden inşa edildiği belirtilmektedir). 1930’lu yıllardaysa terkedilmiş.   1937 yılında tehlike arz ettiği gerekçesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıktırılarak yeniden inşasına başlanmış fakat tamamlanamamıştır. […]

Devamını Oku

İSMAİL AĞA CAMİİ

Edirne’de Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış hayırseverliği ile bilinen İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi olmadığından 1463 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Sarayiçi’ne giden yol üzerindedir. Baruthane Mevkii’nde olduğu için “Baruthane CAMİİ” adıyla da anılmaktadır. Eski belgelere göre evvelce İsmail Ağa bir de medrese imar etmişti. 1631, 1911 ve 1993 yıllarında da çeşitli onarımlar görmüştür. […]

Devamını Oku
SARUCA PAŞA CAMİİ

SARUCA PAŞA CAMİİ

II. Murad’ın 850 (1446) tarihli vasiyetnâmesinde adı Saruca bin Abdullah olarak geçtiği için Rum asıllı ve II. Murad’ın devşirmelerinden olduğu tahmin edilmektedir (İnalcık, s. 86, 212). Âşıkpaşazâde’nin Mûsâ Çelebi’nin Samakov’daki çatışma sırasında yakalanması olayında 816(1413) adını zikrettiği Terzi Saruca’nın (Târih, s. 84) onunla ilgisi olma ihtimali yüksektir. Onun kul olarak Yıldırım Bayezid’in son dönemlerinde hizmete […]

Devamını Oku
KUŞDOĞAN CAMİİ

KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ

Karanfiloğlu Mahallesinde bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi olmamakla beraber yapı hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklarda, yapıyı inşa ettirenin, “Doğan” adında bir zat olduğu belirtilmektedir. Bu zatın, çeşitli kaynaklarda, “Kurt Doğan”, “Kuş Doğan”, “Kurtçu veya Korucu Doğan Bey”, “Doğan Ağa” gibi değişik adlarla anıldığı belirtilmektedir. Caminin yapılış tarihi H.866/M.1461-1462 yıllarına rastlamaktadır. Doğan Beyin bir Yeniçeri ağası olduğu […]

Devamını Oku
ŞEYH SÜCAADDİN CAMİİ

ŞEYH SÜCAADDİN CAMİİ

Cami yıkılmış, geriye sadece minarenin bir bölümü kalmıştır ŞÜCAEDDİN KARAMANİ(Edirne Evliyaları) Tunca Nehri boyunca Tunca (Ekmekçizade) Köprüsü yönünde, set yolundan gidildiğinde doğu tarafında, yalnızca minare kalıntısı bulunan Şeyh Şücaettin Camisi’nin yer aldığı alan görülür. Sultan II.Murat’ın ünlü şeyhlerinden ve tarihçilerin Ebülhayrat adını verdikleri Şüca’nın da bahçesinde gömülü bulunduğu camisi bir mescit ve zaviye olarak yaptırılmıştır. […]

Devamını Oku
SARI SELİM (SOFU BAYEZID) CAMİİ

SARI SELİM (SOFU BAYEZID) CAMİİ

Halk arasında genellikle Sarı Cami olarak anılan bu cami Küçükpazar Semti’nde ibadete açık tek camidir ve yöre cenazeleri bu camiden kaldırılır. Padişah I.Mehmet’in (Çelebi Sultan Mehmet) hocası Sofu Beyazit tarafından yaptırılmıştır. Öncelikle bir zaviye olarak yapıldığı sonradan camiye çevrildiğini yazan kaynaklar da bulunmaktadır.   Zaman içinde çeşitli yangınlar geçirmiş ve buna bağlı olarak ta değişikliklere […]

Devamını Oku

KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ

Kapısı üzerindeki kitabeye göre mescidin Abdullah oğlu Hacı Şahabettin tarafından H. 8401 1436-37 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Ahşap çatılı, tek minareli mescittir. Şahabettin Paşa Camii, halk arasında “Kirazlı Camisi” olarak anılır. Şimdiki minaresi orijinal değildir. HADIM ŞAHABETTİN PAŞA KİMDİR? 15. yüzyılda beylerbeyliği ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı olan Hadım Şehabettin Paşa devşirmelerden olup, […]

Devamını Oku
HIDIR (HIZIR) AĞA CAMİİ

HIDIR (HIZIR) AĞA CAMİİ

Selimiye’nin doğusunda bulunan ve bu camiye en yakın küçük camilerden olan Hıdır Ağa Camisi 16. yüzyıl (bazı kitaplarda 15. yüzyıl) yapısıdır. 1877–78 Osmanlı – Rus Savaşı döneminde önemli derecede hasar görmüştür. Cami 1886, 1894(95), 1971(72), 1975 yıllarında onarılmıştır. 2008 yılında tekrar onarım gören cami günümüzde ibadete açıktır.   329

Devamını Oku

DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Sultan II. Selim’in Defterdar’ı olan Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Yapı, genişçe bir avlu içindedir. Kaynaklarda, Defterdar CAMİİ, Defterdar Mustafa Çelebi CAMİİ, Defterdar Kara Mustafa Paşa CAMİİ adlarıyla da anılmaktadır. Evliya Çelebi, harim(cami) kubbesinin görkemli; minaresinin ise, bu kubbeye göre orantılı inşa edildiğini söylemektedir. Caminin kubbesinin 1752 depreminde göçtüğünü; 1870’li […]

Devamını Oku

SÜLE ÇELEBİ CAMİİ

Hacı Süle isminde bir zat tarafından 1559’da yaptırılmıştır. İnşa kitabesinde 1833-54 yıllarında tamir edildiği yazmaktadır. Kubbesinin zelzeleden yıkılması üzerine ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Cami 2005 yılında onarım görmüştür.   199

Devamını Oku

SÜLEYMANİYE CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Süleyman Paşa tarafından 1548’de yaptırılmıştır. Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı için Süleymaniye olarak adlandırılmıştır. Tunca nehri kıyısında,tren yolunun alt tarafında Bostanpazarı semtindedir., Tek minareli ve tek kubbeli bir camidir.   147

Devamını Oku

KADI BEDRETTİN CAMİİ

Halep ve Edirne Kadılıklarında bulunmuş Kadı Bedrettin Şeyhülislam Şemsettin Ahmet Efendinin de babasıdır. Şeyh Çelebi ve Şeyhülislam Şemseddin Ahmet Efendinin babası olan Kadı Bedreddin, Bedrettin Mahmud, Mahmud bin Abdullah, Mevtana Bedreddin Mahmud bin Abdullah adlarıyla da anılmaktadır. Bu kişi, bir süre müderrislik(Arapçada “ders” masdarından gelen müderris kelimesi, ders veren öğretmen ve ders vermeye yetkili ilim […]

Devamını Oku

LARİ ÇELEBİ CAMİİ

Fatih Sultan Mehmet ve Sultan 2. Beyazıt’ın hekimlerinden olan, Abdülhamid Lâri olarak da tanınan Hekim Lâri Çelebi, 1514 yılında yaptırmış. 1752 depreminde kubbesi yıkılmış, revaklarının büyük bir bölümü hasar görmüş. Sonraki dönemlerde kubbesi yenilenmiş ve zaman zaman tamirler görmüş. Daha önce mevcut olan medrese, şadırvan ve haziresiyse günümüze ulaşamamış. Uzun yıllar harap bir şekilde kalmıştır. […]

Devamını Oku

SİTTİ ŞAH SULTAN CAMİİ

Cami Sitt-î Mükereme (Mükrime) Hatun tarafından 1484 yılında yaptırılmıştır. Sultan Camisi adı ile de anılır. Sitti Mükereme (Mükrime) Hatun, doğum yılı kesin olmamakla birlikte 1435’tir. Elbistan Dulkadiroğulları Beyliği’nde doğmuştur. Dulkadiroğlu Süleyman Bey’in (Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarının (1443-1454) beş kızından biridir. Fatih Sultan Mehmet’in yedi eşinden üçüncüsüdür. II. Murad, İkinci Kosova Savaşını kazandıktan sonra Karamanoğulları’nın olası […]

Devamını Oku

AYŞEKADIN CAMİİ

Kapısın üstündeki Arapça kitâbesine göre, Sultan Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed’in kızı Ayşe Sultan tarafından, 873 yılının Muharrem ayı başlarında (Temmuz 1468) inşa edildiği anlaşılmaktadır. Mimarının Hayreddin olduğu düşünülmektedir. Caminin hemen karşısında 1018’de (1609-10) yapılan Ekmekçizâde Ahmed Paşa Kervansarayı bulunmaktadır. Bu eseri yaptıran Ayşe Kadın Hatun, Hayrabolu’da dokuz göz dükkân ile bir hamam, Üsküp’te on […]

Devamını Oku