Edirne Kronolojisi

Edirne
İçeriği Paylaş...
İÖ.3500’ler “Çardakaltı
Prehistorik İstasyonu” ile tarihlenen Kalkolitik Dönem.
İÖ.1200’ler Traklar’ın
Trakya’nın kıyı kesimlerine gelişleri.
İÖ.513 Trakya Bölgesi’nin
Pers egemenliğine girişi.
İÖ.V.yy sonu Traklar’dan olan
Odrisler’in Edirne bölgesinde yerleşmeleri.
İÖ.IV.yy Odrisler’in
Makedonya egemenliğine girişi.
İÖ.280-279 Galatlar’ın
akınları.
İÖ.168 Roma egemenliğinin
başlaması.
İÖ.II.yy Sarmatlar’ın
akınları.
İS 44 Trakya’nın Roma
eyaleti durumuna gelmesi.
123 Hadrianus’un
Orestia’ya kent statüsü verilmesi.
313 Maksimius Daia ve
Licinius’un Edirne yakınlarında savaşmaları.
324 Licinius ile
Constantinus’un savaşmaları.
395 Roma
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.
582 Avarlar’ın Bizans
kalelerinin çoğunu ele geçirmeleri.
914 Bulgar çarı
Simeon’un kısa bir süre Edirne’yi ele geçirmesi.
923 Simeon’un Edirne’yi
yeniden ele geçirmesi.
924 Simeon ile Lakaoenos
arasında yapılan anlaşma gereği Bulgarların geri çekilmeye başlamaları.
1004 Bulgar Çarı
Samuel’in Edirne’yi yediden ele geçirmesi.
1048 Peçenekler’in
akınları.
1050 Peçenekler’in
Edirne’yi ele geçirmesi.
1189 Haçlı ordularının
Edirne’ye girmesi.
1204 Edirne’nin
Venedikliler’e verilmesi.
1346 Kantakuzenos’un
Edirne’de taç giymesi.
1361 Edirne’nin
Osmanlılar’ca fethi.
1364 Sırpsındığı Savaşı.
1365 Edirne’nin başkent
oluşu.
1403 Süleyman Çelebi’nin
Edirne’yi ele geçirmesi.
1410 Musa Çelebi’nin
Edirne’yi ele geçirmesi.  
1413 Çelebi Mehmed’in
Edirne’yi Musa Çelebi’den devletin birliğini sağlaması.
1509 Edirne’de büyük
yıkıma yol açan yer sarsıntısı.
1703 İstanbul’da
ayaklanan yeniçerilerin Edirne’ye giderek II. Mustafa’yı tahttan
indirmeleri.
1806 Dağdevirenoğlu
Mehmed Ağa ayaklanması.
1828 Osmanlı-Rus
Savaşı’nda Ruslar’ın Edirne’yi işgali.
1829 Edirne Barış
antlaşmasının yapılması.
1878 Edirne’nin Ruslar’ca
ikinci kez işgali.
3 Mart 1878 Ayastefanos
antlaşması ile Edirne’nin bir sınır kenti durumuna getirilmesi.
3 Mart 1878 Edirne’nin üçüncü
kez işgal edilmesi.
1912 Londra barış
antlaşması ile Edirne’nin Bulgaristan’a bırakılması.
30 Mart 1913 Edirne’nin
Osmanlılar’ca geri alınması.
21 Temmuz 1913 İstanbul Antlaşması
ile Edirne dışında, tüm Batı Trakya’nın Bulgaristan’a bırakılması.
29 Eylül 1913 İttihat ve
Terakki’nin önayak olmasıyla,Batı Trakya’da “Teşkilat-ı Mahsusa” örgütü
kurulması.
5 Ağustos 1914 ABD Devlet Başkanı
Wilson’a yanıt veren İtilaf Devletleri’nin, “Osmanlı İmparatorluğu’nu
Avrupa’dan çıkarmayı amaçladıklarını” bildirmeleri.
19 Aralık 1916 Fransızların
Sirkeci-Uzunköprü demiryolunu işgali.
4 Kasım 1918 Batı Trakya
Komitesi’nin kurulması.
10 Kasım 1918 Doğu Trakya’da
çalışmalarda bulunmak üzere, Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-I
Osmaniyesi’nin resmen kurulması. 
30 Kasım 1918 Fransızlar’ın işgal
altında tuttukları demiryolu hattını Yunanlılar’a devretmeleri.
14 Ocak 1919 Trakya-Paşaeli
Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ilk kongresi.
10 Temmuz 1919 Trakya-Paşaeli
Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin ikinci kongresi.
16 Ekim 1919 Üçüncü kongresini
toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin silahlı direniş
hazırlıkları yürütmeyi kararlaştırması.
Ocak 1920

Lüleburgaz’da dördüncü kongrenin toplanması.

31 Mart 1920 Son kongresini
Edirne’de toplayan Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi’nin Cafer
Tayyar Bey’i Trakya Milli Kumandanliği’na seçilmesi.
9-13 Mayıs 1920 Yunanlılar’ın Batı
Trakya’yı işgali.
27 Mayıs 1920 Yunan birliklerinin 
Doğu-Batı Trakya sınırına yerleşmeleri.
4 Haziran 1920 Yunan Birliklerinin
Edirne ve Tüm Doğu Trakya’yı işgali.
25 Temmuz 1920 İstanbul’da Garbi
Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması.
22 Nisan 1922 Mudanya Mütarekesi
ile Edirne’nin boşaltılarak Türkiye’ye verilmesinin kararlaştırılması.
11 Ekim 1922 Edirne’nin Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne devredilmesi.
25 Kasım 1922 Karaağaç Köyü ve
İstasyonu’nun Türkiye’ye devredilmesi.