DİZDARZADE AHMET EFENDİ

Osmanlı devri alim ve velilerinden. Karaman’da doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Çivizade Muhammed Efendinin mülazimi (yardımcısı, ders vekili), daha sonra müderris oldu. 1596’da müderrislikten ayrıldı. Bir müddet Diyarbakır’da mal müfettişliği yaptıktan sonra tasavvufa yöneldi. Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin talebeleri arasına girdi. Kısa müddet içinde manevi kemalata, yüksek olgunluklara kavuştu ve hocasından hilafet aldı. İzmir’e […]

Devamını Oku

EVLİYA KASIM PAŞA

Fatih Sultan Mehmet ve İkinci Bayezid Han devri devlet adamlarından. Aynı zamanda veli olan Evliya Kasım Paşanın birçok kerameti söylenmekte olup bir tanesi şöyledir: Kasım Paşa, Edirne’de Tunca Nehri kenarında yaptırdığı camiyi kurban bayramına yetiştirmeye çalışırken, İkinci Bayezid Han bu veli kumandanına cemile olsun diye Yeni İmaretten Aşçı Yahya Babanın pişirdiği yemekleri geniş bir siniyle […]

Devamını Oku

FAHREDDİN-İ ACEMİ

Veli, Hanefi mezhebi fıkıh, kelam ve tefsir alimi. Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislamı. İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemi denildi. Doğum yeri ve tarihi kaynaklarda bildirilmedi. 1460 (H.865) senesinde Edirne’de vefat etti. Darülhadis Camii önüne defnedildi. Fahreddin Acemi, önce memleketinde zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani’den de ilim öğrendi. Onun sohbetleri bereketi […]

Devamını Oku

HASAN SEZAİ

İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmiHasan bin Ali, mahlası Sezai’dir. Tasavvufta Gülşeni yoluna mensub idi. 1669 (H.1080) yılında Gördes’de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 (H.1151) senesinde Edirne’de vefat etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesinde defnedildi. Hasan Sezai, on sekiz yaşına kadar doğum yeri olan Gördes’te kaldı. 1687 senesinde […]

Devamını Oku
Hıdr Baba

HIDIR BABA

Edirne’nin manevi fatihleri olan gazi dervişlerindendir. Edirne’de adına bir zaviye inşa edilmiş ve bir mahalleye ismi verilmiştir. Edirne Hıdırlık Tepede bulunan kabrinin yanındaki zaviyesi günümüze ulaşmamıştır. 1.281

Devamını Oku

HUYSUZ (HIRÇIN) BABA

Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Babanın türbesinden günümüze sadece bir kabir taşı kalmıştır. Kabir, Edirne’de Uzunkaldırım caddesindedir. Ziyaretçiler Huysuz Babayı vesile ederek çocuklarının yaramazlıktan kurtulmaları için dua etmektedirler. 1.157

Devamını Oku
Şeyh Mustafa Kabuli Efendi

KABULİ MUSTAFA EFENDİ

Edirne velilerinden ve Rufai tarikatı büyüklerinden. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1712 (H.1124) yılında Edirne’de vefat etti. İlk tahsili ve gençliğiyle ilgili bilgi bulunmamaktaysa da iyi bir tahsil ve terbiye gördüğü anlaşılmaktadır. Edirne’de mahkeme başkâtibi olarak vazife yapmaktaydı. Devamlı velilerin hayatlarını ve menkıbelerini okumakta ve hep onlar gibi olmaya gayret etmekteydi. Gönlü Allahü Teâlâ’nın sevgisi ile yanar, […]

Devamını Oku
Kıyak Baba

KIYAK BABA

Edirne’nin fethinde bulunup sonradan adına dergâh inşa edilen gazi dervişlerdendir. Fetihten sonra Edirne’de yıllarca İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlatıp halkın ebedi seadete kavuşması için çalışan Kıyak Baba’nın kabri Kıyak Mahallesinde kendi adıyla anılan caminin yanındadır. 1.062

Devamını Oku
Koyun Baba

KOYUN BABA

Edirne’de defnedilmiş Nakşibendi büyüklerindendir. Kendi adını taşıyan tekkesinden eser kalmamıştır. 1618 yılında vefat etmiş olup türbesi Edirne Lisesi karşısında yer alan Talatpaşa Mahallesi, Altunizade Sokağındadır. Koyun Baba’nın Sultan ikinci Mahmut Han’a rüyasında görünüp türbesini tamir etmesini söylemesi üzerine türbenin tamir ettirildiği kitabede yazılıdır. 992

Devamını Oku

NUREDDİN BABA

Kumru Baba olarak da bilinen Nureddin Baba Celveti yolu büyüklerindendir. Edirne’de uzun yıllar halka İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlattıktan sonra 1432 yılında vefat etmiştir. Kabri, bir zamanlar dergâhının bulunduğu yerde, Edirne saat kulesinin yanındadır.   854

Devamını Oku

ÖMER BABA

Edirne velilerinden olan Ömer Baba’nın doğum tarihi bilinmiyor. “Şeyh Rıdvan, Ömer Baba Dergahı, Rıdvan Efendi Zaviyesi ve Hacı Ömer Zaviyesi” adıyla da bilinen Hacı Ömer Tekkesi, Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi’nde yer almaktaydı. Halveti tarikatına bağlı yapıyı, tüccar olan Hacı Ömer Baba tarafından H. 1020/M. 1611′ de Şeyh Rıdvan Efendi için yaptırılmıştır. 17.YY’da Hacı Ömer zaviyesi […]

Devamını Oku

RAMAZAN HALİFE

Edirne velilerinden. İsmi Ramazan Halife’dir. Edirne’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1520 (H.926) tarihinde Edirne’de vefat etti. Ramazan Halife, tasavvuf yoluna girip, bir müddet riyazet, nefsin isteklerini yapmamak ve mücahede, nefse zor gelen ve onun istemediği şeyleri yapmakla meşgul oldu. Sonra Anadolu’da yetişmiş evliyanın büyüklerinden Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin yolu olan Bayramiyye yoluna girip ona bağlandı. […]

Devamını Oku