Tahmis Boyacılar Hamamı

TAHMİS BOYACILAR HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

Tahmis Boyacılar Hamamı’nı İki Kapılı Han‘ın bânîsi (yaptıranı) Mustafa Paşa yaptırmıştır. İki Kapılı Han 1524 yılında yapıldığından Tahmis hamamı’nın da aynı yıllarda yaptırıldığı düşünülebilir. Tek kubbelidir. 1752 yılındaki depremde kubbesi yıkılınca ahşaptan yapılmış. Hamamın küçük bölümü kalıntı olarak günümüze ulaşmıştır.

Etrafını işyerleri çevirdiği için gözlerden uzaktır.

(Tahmis: 1. Ateşte kavurma. 2. Kahvenin kavrulup dövülerek veya çekilerek satıldığı yer, kuru kahveci.)

Edirne ve çevresini anlatan en önemli referans kitapların başında gelen Ahmed Bâdî Efendi’nin Rıyâz-ı Belde-i Edirne kitabında  Tahmis Hamamı’ndan şöyle söz eder: “Tahmisde Tahmis Sokağında elli birinci numarada vâki iki kapılı hânın bânîsi Mustafa Paşa’nın binâ-kerdesi olan hamamdır ki sakfı kubbedir, ferddir. Nâm-ı atîki Boyacılar Hamamı olup el-yevm Tahmîs Hamamı demekle marufdur. Bin yüz altmış beş zelzele-i azîmesinde kubbe olan câmekânı münhedim olmakla ahşaptan binâ edilmiştir.”