Mahmut Nedim GÜNDÜZALP

Mahmut Nedim GÜNDÜZALP – 8. Yasama Dönemi (1946 – 1950) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Totrakan – 1892, Ahmet – Safiye – İstanbul Dârü’l-Fünûn Hukuk
Mektebi – Fransızca – Maliye, İktisat, Gümrük İşleri – Evkâf Nezâreti
Cihangir Muhiddini Fenari Vakıf Mektebi, Mahmudiye Pertevniyal
Vakıf Mektebi, Üsküdar 3. Sultan Mustafa Mektepleri Öğretmeni,
Maliye Nezâreti Muhasebe-i Umûmîye Müdürlüğü Umûru Tavsiye
Komisyonu İâşe Takibat Müdür Muavini, Umûru Hukukiye Tetkik
Memuru, Tasviyei Hesabat Tetkik Memuru, İstanbul Kabataş Namizade Antrepo Memuru ve Müdürü, Galata Gümrüğü Tahakkuk
Memuru, Maliye Vekâleti Müfettiş Muavini, Gümrük ve İnhisârlar
Müfettiş Muavini, Gümrükler Umûm Müdürü, Gümrük ve İnhisârlar
Vekâleti Müsteşarı – VII. ve VIII. Dönem Edirne Milletvekili – VIII.
Dönem Bütçe Komisyonu Başkanı – 16. Hükümet Ticaret Bakanı –
Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 25.01.1989