Mahmut Nedim GÜNDÜZALP

Mahmut Nedim GÜNDÜZALP – 7. Yasama Dönemi (1943 – 1946) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Totrakan – 1892, Ahmet – Safiye – İstanbul Daru’l-Fünûn Hukuk
Mektebi – Fransızca – Maliye, İktisat, Gümrük İşleri – Evkâf Nezâreti
Cihangir Muhiddini Fenari Vakıf Mektebi, Mahmudiye Pertevniyal Vakıf Mektebi, Üsküdar 3. Sultan Mustafa Mektepleri Öğretmeni, Maliye
Nezâreti Muhasebe-i Umûmîye Müdürlüğü Umûru Tavsiye Komisyonu
İâşe Takibat Müdür Muavini, Umûru Hukukiye Tetkik Memuru, Tasviyei
Hesabat Tetkik Memuru, İstanbul Kabataş Namizade Antrepo Memuru
ve Müdürü, Galata Gümrüğü Tahakkuk Memuru, Maliye Vekâleti Müfettiş Muavini, Gümrük ve İnhisârlar Müfettiş Muavini, Gümrükler Umûm
Müdürü, Gümrük ve İnhisârlar Vekâleti Müsteşarı – VII. Dönem Edirne
Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 25.01.1989