Mehmet Şakir KESEBİR

Şakir Bey (Mehmet Şakir KESEBİR) – 3. Yasama Dönemi (1927 – 1931) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Köprülü – 1889, Ahmet Vefik – Safiye – Mülkiye – İdareci – Fransızca – İdare ve Maliye – İpsala, Keşan ve Akçaabat Kaymakamı, Edirne
Mektupçuluğu, Mülkiye Müfettişi, Edirne Vilâyeti Tasfiye Encümeni
Başkanı, Tekirdağ Mutasarrıfı Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV.
Dönem Gelibolu Mebusu – II. Dönem Çatalca ve III. Dönem Edirne
Milletvekili – II. Dönem Muvâzene-i Maliye Encümeni Başkanı, III.
Dönem Bütçe Encümeni Reisi – 5. Hükümet İktisat Vekili – Evli, 3
Çocuk.
Ölüm Tarihi: 06.04.1966