Mustafa Kanber Efendi

MUSTAFA KANBER EFENDİ

Edirne Evliyaları
İçeriği Paylaş...

Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi olan Hüseyin Bey obasında Osmanlının son dönemlerinde dergahını açıp, 1925 ‘li yıllara kadar irşada devam etmiş.

İrşâdîlik, kurucusu Tâlib-i İrşâdî (ö. 1298/1881), onun önde gelen halîfesi Hüseyin Hüsnü Efendi ve bunun da halîfesi Hacı Hâfız Mehmed Tevfîk Efendi tarafından Kilitbahir’de, Şeyh Şucâî Baba ve Mustafa Kanber Baba tarafından da Çanakkale’de temsil edilmiştir.

Mustafa Kanber Efendi
Mustafa Kanber Efendi

Hüseyin Hüsnü Aziz efendinin divanından

KANBERİ
Hazreti İrşadi ‘nin sadık kuludur Kanberi
Erbain Leyle-i aşık kuludur Kanberi
Nice demler hizmetinde müstakim kıldı anı
Ateşi aşk ile hem yanık kuludur Kanberi
Ta ezelden pir-i aşka sıdk ile bel bağlayıp
“Mest-i la ya’kıl” olan vamık kuludur Kanberi
On yedi yaşında düştü Zat-ı Hakk’ın bendine
Hikmetin tahsil iden natık kuludur Kanberi
Şimdi elan dergah-ı valasının çalakıdır
Ol sebepten Hüsnüya aşık kuludur Kanberi

Mustafa Kanber Efendi