KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ YÖNETMELİĞİ  (Kırkpınar Öğeleri)

Kırkpınar Öğeleri
İçeriği Paylaş...

“TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞ YÖNETMELİĞİ”
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 : Bu yönetmelik, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini geleneksel çizgisi içerisinde disiplin altına almak ve belirlenen kurallar ile yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 : Bu yönetmelik, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Edirne Belediye Başkanlığınca nasıl düzenleneceğini, Organizasyon Kurulunun kimlerden oluşacağını, görev, yetki ve sorumlulukları ile müsabaka, yolluk ve ödüllerle bunlara ait usul ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 : Bu yönetmelik, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, 3709 Sayılı Kanunla Değişik 2.nci Maddesine dayanılarak, aynı kanunun 10.ncu maddesi gereği Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Belediye Başkanlığı : Edirne Belediye Başkanlığını,

Federasyon : Güreş Federasyonu Başkanlığını,

Organizasyon Kurulu : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Organizasyon Kurulunu,

Ağa : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Ağasını,

Hakem Kurulu : Güreş Federasyonu Başkanlığı Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu,

Cazgır : Pehlivanları boylarını göre maniler söyleyerek takdim eden kişiyi,

Temsilci : Güreş Federasyonunu temsil eden kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon Yetkisi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Müsabakalarının Düzenleme Zamanı

Madde 5 : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde düzenlenir. Belediye Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Valilik Makam onayı ile kesinlik kazanır.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı tarihlerde başka hiçbir Yağlı Güreş Organizasyonuna izin ve yetki verilmez.

Federasyonun Görev ve Yetkileri
Madde 6 : Güreş Federasyonu Başkanlığının Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtmiştir.

a) Gerekli hallerde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinde Belediye Başkanlığının da görüşünü almak suretiyle değişiklik teklifinde bulunmak.

b) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine temsilci göndermek, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, Organizasyon Kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak.

c) Ceza Kuruluna sevk edilen pehlivan ve hakemler ile ilgili ceza işlemlerinin takip etmek.

d) Hakem Kurulunun teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Federasyon Temsilcisi ve Hakem Gözlemcisinin Görev ve Yetkileri
Madde 7 : Temsilci, Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilir. Müsabakada Federasyonu temsil eder.

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Müsabakanın Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak, Organizasyona yardımcı olmak.

c) Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek Organizasyon Kuruluna bildirmek.

d) Organizasyon Kurulu ve Müsabakada görevlendirilmiş bulunan Hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olmak.

Hakem gözlemcisinin görev ve yetkileri; Hakemler hakkında rapor tutmak ve müsabaka sonunda söz konusu rapor ve tutanakları bir dosya halinde Federasyon Başkanlığına iletmek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Başkanı ve Kuruluşu
Madde 8 : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulu, Edirne Belediye Başkanının Başkanlığında, Federasyon Temsilcisi, Kırkpınar Ağası, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Belediye Yazı İşleri Müdürü, Belediye Hesap İşleri Müdüründen teşekkül eder.

İlin Mülki Amiri, gerekli gördüğü konularda Organizasyon Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıya Başkanlık yapabilir. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonlarında, Mülki İdare Amiri denetiminde Devlet Protokolü esasları uygulanır.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 9 : Organizasyon Kurulu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri düzenlemek üzere kurulur. Kurul Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurul tarafından alınan kararlar Belediye Başkanlığınca yerine getirilir.

Kurulun görevleri şunlardır;

a) Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin ismine ve tarihine yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) Gerekli hallerde ilgili Yönetmelik maddelerinin değiştirilmesi isteğini Federasyona bildirmek.

c) Organizasyonun disiplin altında geçmesini sağlamak için konulmuş kurallara uymayanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

d) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Güreş Meydanının gerekli olan araç ve gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağmak.

e) Basın mensupları ile seyircilerin müsabakaları en iyi şekilde izleyebilmesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Basın mensuplarının özel kıyafet veya işaret taşımalarını temin etmek.

Tarihi Kırkpınar Yağıl Güreşleri Ağası
Madde 10 : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Organizasyonunun geleneğine uygun olarak manevi hamiliğini sürdürmek üzere Ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçilecek kişinin T.C. vatandaşı olması şarttır. Ağalık seçimi baş güreşlerinin finalinden önce bir yıl sonrasının Organizasyonu için İhale Yasası hükümlerine uyularak Belediye Başkanlığınca yapılır. Ağa, Organizasyon Kurulunun tabii üyesidir.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalık İhalesindeki ihale bedelinin ödeme şartları Belediye Başkanlığınca belirlenir.İhaleyi kazanan Güreş Ağası, bir yıl sonraki güreşlerin Ağalığını yapar ve İhale bedelinin % 10’unu güreşlerin başlamasından üç ay önce Genel Müdürlüğünün uygun göreceği Banka Hesabına yatırır.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası Görev ve Yetkileri
Madde 11 : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Ağası görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası, Organizasyonun manevi hamisi olduğundan Organizasyonun sonucunu etkileyecek konularda görüşü alınır.

b) Tarihi Kırkpınar Güreşlere Ağası, geleneklere uygun kıyafet giyer.

c) Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin çeşitli alanlarda temsil etmek ve tanıtımını yapmak için geleneksel kıyafetleri Ağalık Unvanını taşıdığı yıl boyunca gerekli gördüğü yerlerde giyebilir.

d) Üç yıl üs üste Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazanarak Altın Kemeri hak eden Ağalar, ömür boyunca bütün yağlı güreşlerin onur konuğudur.

e) Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağasının, yılı içerisinde Tarihi Kırkpınar Güreşleri geleneğine yakışmayan davranışları olduğu takdirde konu Organizasyon Kurulunda görüşülerek gerekli karar alınır.

Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti
Madde 12 : Organizasyon Kurulu tarafından yeteri kadar cazgır atanır. Cazgır, hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söylemez. Er meydanında siyasi partilerin reklamını yapamaz. Yağlı Güreşleri seyretmeye gelen siyasi kişileri parti adını kullanmadan unvanları ile anons eder. Yağlı Güreş Meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere Kule Başhakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar. Bu kurallara uymayanlar Kule Başhakeminin önerisi üzerine Organizasyon Kurulunca hemen görevden uzaklaştırılır, ve Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirilir. Cazgır Federasyonun belirleyeceği folklor kıyafetini giyer. Cazgır, Federasyondan kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı olmayana Organizasyon Kurulunca görev verilmez.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ödüller, Yolluklar ve Görevli Ücretleri
Madde 13 : Organizasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda organizasyonu gerçekleştiren Edirne Belediye Başkanlığı; seyir ücreti alıp alınmamasına bakılmaksızın organizasyona katılan hakemler, Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi ve pehlivanların ödülü ve yolluklarını aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak ödemek zorundadır,

a) Federasyonun görevlendirdiği ve isimlerini Organizasyona bildirdiği hakemler ve temsilciye yol masraflarını, seyahat yevmiyesi ile hakemlik tazminatı ödenir. (Mahalli hakemlere yalnız hakemlik tazminatı ödenir.)

b) 1 Günlük hakemlik tazminatı, 1. derece Devlet Memuru harcırahının 15 katından az olamaz,

c) Hakem ve temsilci ücretleri, final güreşleri sırasında bordro düzenlenerek hak sahiplerine imza karşılığı ödenir,

d) Pehlivanlara verilecek ödül ve yolluklar günün ekonomik koşulları dikkate alınarak Organizasyon Kurulunca belirlenir,

e) Pehlivan, hakem, cazgır ve diğer görevlilerin konaklama yerleri Belediye Başkanlığı tarafından temin edilir,

f) Cazgırlara hakem ücretlerinin aynısı verilir,

Meydan Komiseri
Madde 14 : Yeteri kadar Meydan Komiseri, Organizasyon Kurulu tarafından belirlenerek atanır. Meydan Komiseri; seyircinin, görevlerin ve basın mensuplarının tespit edilen yerlerde bulunmaları, seyircilerin meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini Organizasyon Görevlileri ve Güvenlik Kuvvetleri ile işbirliği yaparak sağlar. Meydan Komiserleri Organizasyon Kurulu yetkilisi ve Kule Başhakeminin direktiflerine göre hareket eder ve hakemlerle aynı ücreti alır.

Boylarında Birinci Olan Güreşçiler
Madde 15: Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin boylarında birincilik kazanan güreşçiler, bir yıl sonra yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine kadar boyunda Türkiye Şampiyonu unvanını alır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 16 : Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 17 : Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18 : Bu Yönetmelik hükümleri Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.”