Kırpınar Hakemleri-Hudut Gazetesi

HAKEM YÖNETMELİĞİ  (Kırkpınar Öğeleri)

Kırkpınar Öğeleri
İçeriği Paylaş...

YAĞLI GÜREŞ HAKEM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1: Bu Yönetmelik, yağlı güreş müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili uygulamadaki usul ve esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2: Bu Yönetmelik, resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların halledilmesi usullerini, Merkez Hakem Kurulu ve  İl hakem kurullarının görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin dereceleri, terfi ve cezalandırılmaları husundaki hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3: Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, 3703 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden Merkez Danışma Kurulu’nca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4:  Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdür               : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük           : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon                  : Güreş Federasyonunu,
İl Müdürü                    : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İl Müdürlüğü                :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Temsilcisi                  : Güreş Federasyonu il temsilcisini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hakem Kurulu
Hakem Kurullarının Çeşitleri
Madde 5: Hakem kurulları merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem kurulundan oluşur.
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu
Madde 6: Merkez Hakem Kurulu en az 5 üyeden oluşur. Bu üyeler Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir ve üyeler kendi aralarında toplanarak görev bölümü yaparlar.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi
Madde 7: Merkez Hakem Kurulu, görevi devam ettiği sürece kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetlerini yerine getirir. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görevi aşağıdaki hallerde sona erer.
a) Federasyon Başkanının görevden ayrılması,
b) Üyelerin istifa etmesi,
c) Üyelerin Federasyon Başkanının teklifi ile Genel Müdürün onayı ile görevden  alınması,
d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,
Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Aranacak Şartlar
Madde 8: Hakem Kurulu üye adaylarında şu özellikler aranır.
a) Yağlı Güreş hakemi olmak,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza almamış olmak,
c) Faal sporcu ve kulüp idarecisi olmamak.
Merkez Hakem Kurulu As başkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. As başkanın başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Kurul Üyeleri kendi aralarında bir üyeyi de sekreter olarak seçer. Sekreter; karar defterini tutmak, toplantı gündemini belirlemek, hakem sicillerini tutmak ve yazımla ilgili diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür. Bunların yanında Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri de yapar.
Boşalan üye yerine, Federasyon Başkanı tarafından yeni üye atanır.
Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararlarının Alınışı
Madde 9: Federasyon Başkanı, Yürütme Kurulu Başkanı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.
a) Merkez Hakem Kurulu gerektiğinde toplanır
b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Federasyon Başkanının katılmadığı toplantılara Yürütme Kurulu Başkanı,Yürütme Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılara Merkez Hakem Kurulu Başkanı başkanlık eder.
c)Merkez Hakem Kurulu,üyelerin çoğunluğu ile toplanır.
d)Karar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e) Kararlar,karar defterine yazılır ve imzalanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 10:  Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a)  Yağlı Güreş meydan ve kule hakemlerini yetiştirmek,gelişim kurslarını açmak ve açtırmak,kurs öğretmenlerini tayin etmek.
b)      Yağlı Güreş meydan ve kule hakemleri için sicil tutmak, lisans düzenlemek,
c)       Yağlı Güreş hakemlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak,terfi ve tenzillerini karara bağlamak, gerektiğinde hakem lisanslarının iptali için gerekli işlemleri yaptırmak.
d)      Hakemler hakkındaki raporları ve vaki olacak şikayetleri incelemek, gerekli işlemiyapmak, gerektiğinde Genel Müdürlük Ceza Kuruluna göndermek,
e)       Geleneksel birinci sınıf ve mahalli güreş organizasyonlarına hakem tayın etmek,
f)        Yağlı güreş teknik oyun ve organizasyon kurallarını geliştirme ve değiştirme teklifini hazırlamak. Federasyon Yönetim Kurulu onayladıktan sonra uygulamaya koymak.
Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi
Madde 11: Merkez Hakem Kurulunun İl hakem kurulları üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a)   İl Hakem Kurullarına karışı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,
b)      İl Hakem Kurullarını denetlemek,
c)     Yağlı Güreş Yönetmeliklerine uymayan İl hakem Kurullarının görevinin sona ermesi için, Federasyona teklifte bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Hakem Kurulları
İl Hakem Kurullarının Kuruluşu
Madde 12: Lisanslı faal hakem sayısı en az 10 olan (aday hakemler dahil)İllerde hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler, İl Müdürlüğünce atanan İl Spor Güreş Federasyonu Temsilcisi tarafından yürütülür.
İl Hakem Kurullarının Seçimi
Madde 13: İl hakem Kurulu üyeleri mevcut lisanslı faal hakemler (aday hakemler dahil) tarafından oy çokluğu ile seçilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde  15 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya katılan hakemler tarafından seçim yapılır.
İl hakem Kurullarının başkanı il yağlı güreş Temsilcisidir. İl hakem kurulu başkan hariç beş kişiden oluşur. İl hakem Kurulu üyeleri kendi aralarından başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerler.
İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri
Madde 14: İl Yağlı güreş temsilcisi İl hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
a)   Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı başkan yardımcısı yönetir.
b)   İl hakem kurulu çoğunlukla toplanı
c)   Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
d)       Kararlar,karar defterine yazılır ve imzalanır.
İl Hakem Kurullarının Görev Süresi
Madde 15: İl Hakem Kurullarının görev süresi İki yıldır. İl Temsilcileri gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilirler.Bu gibi durumlarda İl teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır . Değişiklik uygun görülürse yeni üyeler seçimle belirlenir.
İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 16: İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)     Federasyona, hakem kursu açılması için teklifte bulunmak,
b)     Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili tüm görevleri yapmak,
c)      Mevcut hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecek nitelikleri haiz hakemlerin terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak,
d)      Federasyonun izniyle hakemlik konusunda konferans vermek ,
e)      Federasyonun izniyle gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek
f)       İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek
g)      Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisansların iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez Hakem Kuruluna göndermek,
h)      Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin teklifinde bulunmak;
1)     İl ve İlçelerde tertip edilen özel ve resmi bütün müsabakalar,
2)     İl ve İlçelerde başka illerin kulüpleri ile yapılacak özel müsabakalar,
3)     Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.
İl Hakem Kurulları Üyeliğin Son Bulması
Madde 17: İl Hakem Kurulları üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar.
a)Üyenin istifası,
b)Kurulun görev süresinin bitmesi,
c)Mazeretsiz üst üste üç defa toplantıya gelmemesi.
d)Hakem olma şartlarından birinin kaybedilmesi,
e)İl Spor Müdürlüğünün teklifi ve Federasyonun onaylaması.
Hakemlerin Merkez Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar
Madde 18: Bu Yönetmelik Çerçevesinde ve Federasyonca verilen görevlerini tam olarak yapmayan,eksik yapan onur kırıcı suçları işleyen, başhakemin kararlarına karşı gelen, hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, müsabakaların akışını bozan ve müsabıkları aşağılayan, rahatsız eden hakemler, başhakem veya il hakem kurulunun durumu , Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi yada Merkez Hakem Kuruluna gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Başkanının teklifiyle, cezalandırılmak üzere Merkez Ceza Kuruluna sevk edilir. Bu durumların  dışında Merkez hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeni ile kendilerine yazılı uyarı cezası verilebilir. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapmaları, yada yapmaya devam etmeleri durumunda , Federasyon başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk edilebilirler.
İl Hakem Kurulu Toplantıları
Madde 19: İl Hakem Kurulları İl Yağlı Güreş temsilcilerinin veya kurul başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır.
İl Hakem Kurullarının Görev Yasağı
Madde 20: İl Hakem kurulu üyeleri yağlı güreş kulüplerinin başkan, yönetim kurulu üyesi ve idarecisi olamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
Hakem Olabilme Şartları
Madde 21: Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a)          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b)          En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.(Yağlı Güreş yapmış olanlar için İlkokul mezunu olmak.)
c)          25 Yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak,
d)          Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,
e)          Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
f)            Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
g)          Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,
h)  Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler hakemlik lisansı alabilirler, ancak fiilen hakemlik yapamazlar, aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen hakem olarak görev yapabilirler.)
Tarihi Kırkpınar’da bir sene kemer alan ancak; üç sene üst üste kemer alamayan Kırkpınar baş pehlivanlarına II. sınıf kule hakemliği, baş pehlivanlığı bırakmış pehlivanlara birinci sınıf meydan hakemliği lisansı Federasyonca Yönetmelikte yazılı sınav yapılarak hakemlik belgesi verilir.
Hakemlerin Kademe, Derece ve Yaş Sınırları
Madde 22: Yağlı güreş hakemlerinin sınıfları ve her sınıftaki bekleme süreleri aşağıdaki gibidir.
a)      Aday hakem bekleme süresi bir yıl,
c)      2 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi iki yıl,
d)      1 nci sınıf meydan hakemi bekleme süresi iki yıl,
e)       2 nci sınıf kule hakemi bekleme süresi iki yıl,
Federasyonca açılacak hakem kursuna katılıp teorik olarak ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar aday hakem olurlar. Bir yıl başarılı aday hakemlik yapanlar arasından bağlı olduğu il müdürlüğünce ikinci sınıf meydan hakemliğine terfisi teklif edilen ve Merkez Hakem Kurulunca terfileri uygun görülenler,  ikinci sınıf meydan hakemi olurlar. Üç yıl ikinci sınıf kule hakemliği yapanlar, Merkez Hakem Kurulunca birinci sınıf kule hakemliğine terfi ettirirler.
Yukarıda belirtilen bekleme sürelerini başarılı hakemlik yaparak geçiren hakemlerden (aday hakemler hariç) İl Müdürlüğünce terfi teklif edilenler, sınava tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olanlar bir üst sınıfa terfi ederler.
Üç yıl terfi edemeyen aday hakemler ile 50 yaşını doldurmuş meydan hakemleri ve 55 yaşını doldurmuş kule hakemlerinin hakemlikleri düşer. Meydan hakemine ihtiyaç duyulduğu takdirde, kule hakemlerine Merkez Hakem Kurulu kararı ile meydan hakemliği görevi verilir.
Merkez Hakem Kurulu tarafından her yılın başında (Ocak ayı içerisinde) yağlı güreş hakem semineri yapılır. Seminere kabul edilen ve geçerli bir mazereti olmadan katılmayan hakemlere, o yıl içerisinde görev verilemez.
Hakem Lisansları
Madde 23: Hakem Lisansları Federasyonca verilir ve her yıl Ocak ayınca Federasyonca vize edilir.
Hakem Lisansı İptali
Madde 24: Aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulunca hakemlerin lisansları iptal edilir.
a)      Hakem olabilme şartlarından birini kaybetme,
b)      Mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemesi,
c)      Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunması,
d)      Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulduğunun tespit edilmesi,
e)      Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği yada ayrı taraflardan maddi veya manevi menfaat temin ettiğinin anlaşılması,
f)        Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunulması, Genel Müdürlük Ceza Kurulunca, altı ay ve daha fazla müsabakalardan men veya hak memnuniyeti cezası ile cezalandırılan hakeme, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yaptırılmaz. Lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.
Merkez Hakem Kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz.
Meydan Hakemleri
Madde 25: Pehlivanların kur’a ile eşleşmelerini sağlamak, yağlı güreş teknik oyun kurallarının uygulamasını izlemek, yenme ve yenilmeleri tespit etmek üzere meydanlarda görevlendirilen hakemlere, meydan hakemi adı verilir.
Meydan hakemleri, her yağlı güreş organizasyonunda aynı anda en fazla 3 çift pehlivanı izleyecek sayıda görevlendirilir.Meydan hakemleri arasından Kule hakemi kurulu tarafından seçilen bir meydan hakemi, Meydan baş hakemi olarak görevlendirilir.
Meydan Hakemlerinin Görev ve Yetkileri
Madde 26:  Meydan hakemlerinin görev ve yetkileri şunlardır.
a)Güreşçilerin yağlı güreş teknik oyun kurallarına uygun olarak güreş yapmalarını taraf tutmaksızın takip etmek ve yönetmek,
b)Güreşçilerin şike yaptığını sezinlediği ve tespit ettiği an durumu meydan baş hakemine bildirmek,
c)Yasak oyunlarla faullü güreşen güreşçiye, güreşi durdurarak ihtar vermek,ikinci ihtara rağmen faullü güreşen pehlivanı meydan baş hakemi ve kule baş hakemi ile irtibat kurarak men etmek ve rakibini galip saymak,
d)Müsabaka yapan her iki pehlivandan razı olduğu taktirde yağlanmaları, su ve bez ihtiyaçlarını gidermeleri için en fazla iki defa ve her seferinde 2 dakikayı geçmemek üzere müsabakayı durdurmak,
e)Yaralanana veya sakatlanan pehlivanların sağlık ekibi tarafından muayene ve tedavisini yaptırmak, 5 dakikayı geçmemek üzere müsabaka dışı süreyi tespit etmek. Puanlama  güreşinde bu süre iki dakikayı geçmez.
Meydan Baş Hakeminin Görev ve Yetkileri
Madde 27:  Meydan Baş Hakeminin Görev ve Yetkileri şunlardır.
a)      Meydan Hakeminin Görevlerini ve çalışmalarını düzenlemek,
b)      Müsabaka yönetimlerinde tarafsızlıklarını gözetim ve denetim altında bulundurmak,
c)      Pehlivanların muayenelerinde ve eşleşmelerinde görevli meydan hakemlerine başkanlık yapmak,
d)      Pehlivanların itiraz ve ihtilaflarını meydan hakeminin müracaatı üzerine Çözümlemek,devamı halinde kule baş hakemine bildirmek,
e)  Taraf tuttuğu tespit edilen meydan hakemini kule hakem kuruluna bildirmek,hakem kurulu kararını almak ve uygulamak,
f)   Şike yaptığını Meydan Hakeminden öğrendiği ve tespit ettiği güreşçiyi kule hakem kuruluna bildirmek , hakem kuruluna kararı almak ve uygulamak,
g)   Süreli güreşlerde kronometre tutulmasını, kronometre görevlisinden istemek.
Kule Hakeminin Görev ve Yetkileri
Madde 28:  Kule Hakeminin görev ve yetkileri şunlardır.
a) Meydan hakemlerinin bir üst kurulu olarak uygulamaları takip etmek, gözetim ve denetim altında bulundurmak,
b) Meydan başhakemi seçmek, boy ayrımı tespitini yapacak hakemleri görevlendirmek,
c) Sağlık muayenesi ve eşleme sırasında görevli olacak ve meydan baş hakeminin başkanlığındaki meydan hakemlerini seçmek,
d) Meydan hakemleri arasından şike yaptığı ve açık şekilde taraf tutuğu meydan başhakemi tarafından tespit edilen ve bildirilen meydan hakemlerini görevden almak ve ceza kuruluna sevk etmek,
e) Müsabaka sonuçlarına itiraz; sporcu, sporcunun antrenörü, ustası, bağlı olduğu kulüp idarecisi veya velisi tarafından maçın tur bitimine kadar kule baş hakemine; itirazın konusu ve sebebi açıkça belirtilmek suretiyle yazılı olarak yapılır. Kule baş hakemi bu itirazı; kule hakemi ve müsabakayı yöneten hakem ile birlikte inceler ve sonuçlandırarak kesin kararı verir. Varsa itirazın değerlendirilmesinde her türlü sabit ve hareketli görüntü araçlarından faydalanılabilir.
f)Müsabakalarda görevli kule başhakemliği tarafından,müsabaka başlama saatinde gelmeyen kule ve meydan hakemlerine müsabakalardan el çektirmek. Yukarıdaki (d) ve (f) bentlerinde ifade edilen durumlarda o müsabakada görev yaptırılmayan hakeme hakem tazminatı ödenmez ve 24 saat içerisinde merkez hakem kuruluna rapor edilir. Mazeretsiz olarak müsabakaya gelmeyen hakemler, kule baş hakemliği tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir.
Müsabakada yanlış karar, centilmenliğe uymayan davranış ve taraflı hareket edildiği tespit edilen hakemler ,kule başhakemliği tarafından görevden el çektirilerek 24 saat içinde Merkez Hakem kuruluna rapor edilir. Bu durumda 3 defa sürülen hakemler ,merkez hakem kurulu tarafından ceza kuruluna sevk edilirler.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince, hakem olmayan kişiler hiçbir şekilde yağlı güreş müsabakalarında hakem olarak görevlendirilemezler.
Hakem Gözlemcisi ve Koordinatör Hakemin Görev ve Yetkileri
Madde 29: Yürütme Kurulunca müsabakalarda hakem gözlemcisi ve koordinatör hakem görevlendirilir.
a) Hakem gözlemcisi; en az 3 yıl kule hakemliği yapmış,Yağlı Güreş Kurulları üyelerinden ve Yürütme Kurulunun oy birliği ile aldığı karar uyarınca görevlendirilmesinde yarar görülen diğer kişilerden veya meydan ve kule hakemliğini bırakmış kişilerden seçilir.
Hakem gözlemcisi; müsabakaların seyrini takip ederek, hakemlerin müsabaka ve müsabaka dışındaki durumlarını tespit edip, rapor halinde Federasyona bildirir.
b) Koordinatör hakem; birinci sınıf meydan ve kule hakemlerinden, Yağlı Güreş Kurulları üyelerinden, Yürütme Kurulunun oy birliği ile aldığı karar uyarınca görevlendirilmesinde yarar görülen diğer kişilerden veya meydan ve kule hakemliğini bırakmış kişilerden seçilir.
Koordinatör hakem; kule ve meydan hakemleri arasındaki koordineyi sağlamak, sporcu ve meydan hakemleri arasındaki koordineyi sağlamak, sahada sporcu eşlemelerine yardımcı olmak, sporcu soyunma yerlerini kontrol ve uygun hale getirilmesine yardımcı olma
Kronometre ve Müsabaka Kayıt Görevlileri
Madde 30: Kronometre görevlisi, Meydan başhakeminin kronometre tutması isteğini yerine getirir ve zamanı bildirir.
Müsabaka kayıt görevlisi, müsabakaya katılmaları ve sonuçları ilgili form ve cetvellere işler.
Hakemler Hakkında Cezayı Gerektiren Haller
Madde 31:  Hakemler hakkında cezayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir.
a)      Merkez Hakem Kurulu çağrısına evet cevabı verdikten sonra müsabakaya gelmemek ve varsa mazeretini bildirmemek.
b)      Kule hakemlerinin ve meydan başhakemlerinin talimatına uymak,
c)      Anlaşmalı güreşlere aracı olmak ve bu konuda meydan başhakemine ve kule başhakemine önceden bilgi vermemek ve uyarmamak,
d)      Güreş yönetilirken pehlivanlarla güreş dışı konuşmak ve tek taraflı davranışlarda bulunmak.
e)      Federasyon tarafından tespit edilecek kıyafeti giyinmemek.
Meydan ve Kule Hakemlerinin Kıyafetleri
Madde 32: Meydan ve kule hakem kıyafetleri Federasyon tarafından tespit edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Kazanılmış Hakları
Madde 33:  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış hakemlik hakları ve unvanları saklıdır
Yürürlük
Madde 34:  Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35:  Bu yönetmelik hükümlerini, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yürütür. “