Mehmet Faik KALTAKKIRAN

Faik Bey (Mehmet Faik KALTAKKIRAN) – 2. Yasama Dönemi (1923 – 1927) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon
Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne
İli Nüfus İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2.
Mümeyyizi, İstanbul Reji İdaresi’nde Çevirmen – Müdâfaa-i Milliye
Cemiyeti Üyesi, Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu
üyesi ve Merkez Heyeti Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II.,
III. ve IV. Dönem Edirne Mebusu (18.3.1920’de İngilizler tarafından
tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. ve II. Dönem
Edirne Milletvekili – Nizamnamei Dâhili Encümeni Başkanı, II. Dönem Ziraat Encümeni Başkanı – I. Dönem Büyük Millet Meclisi Reis
Vekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 02.01.1948