Rükneddin NASUHİOĞLU

Rükneddin NASUHİOĞLU – 10. Yasama Dönemi (1954 – 1957) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(İbrahim Rüknettin NASİOĞLU)
DP
İstanbul – 1891, Ahmet Kiramettin – Ayşe Lamia – Mülkiye ve Hukuk
Fakülteleri – Fransızca – İdare ve Hukuk – Üsküdar Mutasarrıflığı
Maiyet Memuru, Sadaret-i Uzmâ Tahrirat Dairesi 1. Şube ve Umûru
İdariye Kalemi Kâtibi, Sadaret Mektubî Kalemi Hülâfası, Başvekâlet
Kalemi Şifre Memuru, Emniyet Umûm Müdürlüğü 1. Şube Mümeyyizi, Küçük Çekmece, Beyoğlu Kaymakamı, İstanbul Vilayeti
Tahrirat Müdürü, Osmanlı Bankası İdare Meclis Üyesi, İstanbul Vefa
Ortaokulu ve Galatasaray Lisesi Tarih, Coğrafya Öğretmeni, Mülkiye
Müfettişi, İçel, Samsun, Kocaeli, Aydın, Edirne ve Merkez Valisi, İstanbul Vali Muavini, İstanbul Mektupçusu,
Dâhiliye Vekâleti Mahallî İdareler Umûm Müdürü, – IX. ve X. Dönem Edirne Milletvekili – IX. ve X. Dönem
İçişleri Komisyonu Başkanı – 19. Hükümet İçişleri, 20. Hükümet Adalet Bakanı – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 05.02.1973