Veli Dede

VELİ DEDE

Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; “Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden himmet ehlinin kutbu ve asrın en seçkin Veli Dede Efendi” yazar. 1043/1631 tarihinde vefat ettiğinde şeyhi olduğu tekkenin yakınında, Lari Camii’nin karşısındaki türbesinde sırlanmıştır. Uzun yıllar harap halde olan türbesi , Edirne valiliği tarafında restore edilmiştir. Kaynak : Dr. […]

Devamını Oku
Tütünsüz Baba Türbesi

TÜTÜNSÜZ BABA

Asıl ismi Ahmed Rıdvani’dir. II. Beyazıt Han zamanında başdefterdar olarak görev yapmıştır. 1499 yılında vefat eden Tütünsüz Baba‘nın tekkesi günümüze ulaşamamıştır. Bu isimle anılmasının sebebi ; Ordunun Avrupa içlerinde sefer gittiği günlerdir. Ordu çok acele hareket etmektedir, ordu mola verir, yemeğin hemen yenmesi gerekir. Ancak odun bulunamaz. Çaresiz kalmışlardır. Ordu içinde hal sahibi bir zat, […]

Devamını Oku
Şücaeddin Karamani

ŞÜCAEDDİN KARAMANİ

Anadolu velîlerinden. İsmi, Şücâeddîn‘dir. Aslen Aksaraylı olup, Karamânî nisbetiyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri bilinmemekle birlikte, Çelebi Sultan Mehmed Han ve İkinci Murâd Han zamanlarında yaşadığı bilinmektedir. Edirne’de vefât etti ve bu şehirde Debbağlar Mahallesindeki mescidi ve dergâhının bulunduğu yerde defnedildi. Zamânının büyük velîsi Şeyh Hamîd-i Kayserî’nin (Somuncu Baba’nın), sohbetinde bulunup, ondan aklî ve naklî […]

Devamını Oku
Şekmeti Mehmet Efendi

ŞEKMETİ MEHMET EFENDİ

Şekmeti Mehmet Efendi, 18. yüzyılda yetişmiş Edirne velililerindendir. Muradiye Camii hatibiydi. Doğum tarihi bilgisi yoktur. 1769 yılında vefat etmiştir. Türbesi Barutluk Mahallesi, Kız Türbe Sk. No:2’de kendi yaptırdığı Hatip Camii bahçesi içindedir. Bugüne  cami ulaşmamıştır.     864

Devamını Oku
Saçlı İbrahim Efendi

SAÇLI İBRAHİM EFENDİ

Celveti Tarikatı Şeyhlerindendir. Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin türbesi yakınındaki Halil paşa türbesinde medfun olan Abdülhayy Celveti’nin babasıdır. 1660 yılında Selimiye Camii müezzini iken vefat etmiştir. Celveti Dizdariye tekkesinin haziresinde sırlanmıştır. Şimdi ki Kıyık Caddesi üzerinde yer alan Tekke zamanla yok olmuştur. Kıyık Caddesi’nin genişletilmesi sırasında Saçlı İbrahim Efendi’nin kabri de nakledilmek istenmiş, iş makinesi nakil […]

Devamını Oku
Pehlivanlar Şeyhi Seyyid Cemaleddin Efendi

PEHLİVANLAR ŞEYHİ SEYYİD CEMALEDDİN EFENDİ

I. Murad Han zamanı, Pehlivanlar Tekkesi şeyhi ve baş pehlivanı . Sultan Murad, Edirne’yi alınca buraya Pehlivanlar tekkesi yaptırdı ve şeyhliğine de Seyyid Cemaleddin Efendi‘yi getirdi. Burada uzun yıllar pehlivan ve talebe yetiştirdi ve vefat edince buraya defnedildi. Burada Adalı Halil ve Kara Emin ile birlikte sırlanmıştır. Tarihi Kırkpınar güreşcileri açılış merasiminden önce bu kabristana […]

Devamını Oku

MUSTAFA KANBER EFENDİ

Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi olan Hüseyin Bey obasında Osmanlının son dönemlerinde dergahını açıp, 1925 ‘li yıllara kadar irşada devam etmiş. İrşâdîlik, kurucusu Tâlib-i […]

Devamını Oku
La’li Muhammed Fenayi

LA’Lİ MUHAMMED EFENDİ

La’li Muhammed Efendi , aslen Kastamonulu olup , tahsilini tamamladıktan sonra Edirne’ye gelerek Gülşeni Şeyhi Şeyh Mehmet Sırri Efendi’nin meclisine katılmış ve tarikat adabını öğrenmiştir. Daha sonra Mehmed Sırri Efendi’nin irtihaline ve işaretine mahsuben ; İstanbul’a gelip Sümbüliyye Şeyhi Şeyh Alaeddin Efendi’ye intisap ederek seyr-ü sülükunu tamamlamış ve bir erbain çıkarmıştır. La’li Efendi İstanbul’da aynı zamanda […]

Devamını Oku
Kesikbaş Baba

KESİKBAŞ BABA TÜRBESİ

Üç Şerefeli Camii yanında yer alan Saatli Merdese’de yüzlerce molla okuyorken, Medrese hizmetinde çalışan bir kişi sabah namazına yakın, sessizce mollaların yattıkları odaları dolaşır, hamama gidip boy abdesti almaları icap edenleri usulca uyandırırmış. Onun hiç yanılmadan bu işi yapması ona karşı sevgi ve saygıyı çok fazla arttırmış. Bu arada çocuklar, ısrarla ondan bunun sırrını öğrenmek […]

Devamını Oku

ETHEM BABA

Ethem Baba Edirne erenlerindendir. Kabri  Kıyık Caddesi üzerindedir. Kıyık Caddesi’nin genişletme çalışmaları yapılırken , bu erenlerimizin kabirleri başka bir yere nakledilmek istendiğinde , iş makinesi üç sefer arıza yapmış ve bu nedenle nakilden vazgeçilmiştir. 754

Devamını Oku

ABDÜLKERİM EFENDİ

Osmanlı Devleti şeyhülislamlarından ve veli. Hanefi mezhebi fıkıh alimidir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1495 (H. 900) senesinde Edirne’de vefat etti. Sultan İkinci Murad Hanın beylerinden Mehmet Ağa tarafından, esir edilen Hristiyan çocukları arasında Osmanlı başşehrine geldi. Yapılan zeka testinde ilk derecelere girdi. Bunun üzerine Mehmet Ağa tarafından Şehzade Mehmet Çelebiye (Fatih) hediye edildi. Abdülkerim […]

Devamını Oku

ABDÜLLATİF EFENDİ (PAMUK KADI)

Anadolu’da yetişen İslam alimlerinden ve büyük velilerden. İsmi, Abdüllatif olup, “Pamuk Kadı” diye tanınmıştır. Kastamonu vilayetinden olup doğum tarihi bilinmemektedir. 1532 (H. 939) senesi Ramazan-ı şerif ayında, Kadir gecesi Edirne’de vefat etti. Abdüllatif Efendi, zamanındaki alimlerden okuyup ilk tahsilini tamamladıktan sonra, Mevlana Muslihuddin Yarhisari ve Anadolu kadı askeri olan İmam Şeyh Mahmut’un sohbet ve hizmetlerine […]

Devamını Oku