AHİ ÇELEBİ ÇUBUKÇULAR (OĞLANLI) HAMAMI

1500’lerin son yıllarında Fatih, Bayezit, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde hekimlik ve hekimbaşılık yapmış olan Ahî Çelebi‘nin Eski Cami yakınında inşa ettirdiği hamam “Oğlanlı Hamam” adıyla tanınmıştı. Bunun sebebi, mermer kurnalardan birinin üstünde genç bir erkek başı kabartmasının bulunmasıydı. İlkçağ’a ait bir devşirme parça olduğu sanılan bu kabartma, hamamın edebiyata geçmesine bile yol açmıştır. Tanınmış bir […]

Devamını Oku

BEDESTEN ÇARŞISI

Bedesten “değerli eşya ve mücevherlerin satıldığı çarşı” anlamına gelmektedir. Edirne Bedesten Çarşısı, Eski (Ulu) Cami’ye gelir elde etmek için Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır.Erken Osmanlı Dönemi çarşılarının ayakta ve kullanılır durumdaki en ilginç örneklerindendir. Mimarı Hacı Alaeddin’dir. Dikdörtgen biçiminde, iki renkli kesme taşlarla kaplanmış süslemeli duvarlıdır. Boyutları 40.54 X 74.94 metredir(3.038 m2). […]

Devamını Oku

SELİMİYE ARASTA ÇARŞISI

Evliya Çelebi’ye göre Kavaflar (özenilmeden yapılmış, düşük nitelikli, ucuz hazır ayakkabı yapan ya da satan esnaf) Çarşısı olduğu belirtilen arasta (çarşılarda aynı işi yapan esnafın bulunduğu bölüm)  III.Murat  tarafından  1590 yılında Selimiye Camisi’ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı Davut Ağa’dır. Mimar Davut Ağa, Mimar Sinan’ın kalfalarından olup, Sinan’ın vefatından sonra Osmanlı Devleti’nin baş mimarlığına getirilmiş olan Türk mimardır. Selimiye Camisi’nin dış avlusunun batı […]

Devamını Oku

ALİ PAŞA ÇARŞISI

Ali Paşa Kapalı Çarşısı fotoğraf albümü için tıklayın Ali Paşa Kapalı Çarşısı’nı, 1561-1565 yılları arasında veziriazam olan Hersekli Semiz (şişman) Ali Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Babaeski’deki Cedid (yeni) Ali Paşa Camii’ne vakıf geliri sağlamak için yaptırmıştır. Ali Paşa Çarşısı’nın mimarının Mimar Sinan olduğu, Sai Mustafa Çelebi tarafından yazılmış olan “Tezkiretü’l–Ebniye”  (“Yapılar Kitabı” Sinan’ın kendi anlatımıyla yazmıştır. Mimar Sinan’ın devşirme asıllı olduğu bilgisi de Sai Mustafa Çelebi’nin eserlerine dayandırılır) kitaptan […]

Devamını Oku
Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu - 1900'lü yılların başı

EKMEKÇİZADE KERVANSARAYI

Edirne Ekmekçizade Kervansarayı Sultan I.Ahmet’in isteği ile defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde menzil hanı olarak yaptırılmıştır. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şaban‘dır. Ayşekadın Camii’nin karşısında bulunması ve aynı adı taşıyan bir hanın yerine yapılmış olmasından dolayı “Ayşekadın Hanı (Kervansarayı)“ olarak da anılır. Evliya Çelebi‘nin Seyahatnamesi’nde “200 ocaklı, bin at kapasiteli” diye […]

Devamını Oku
Gazi Mihal Bey Hamamı,1971

GAZİ MİHAL BEY HAMAMI

Hamam 825 H (1422) tarihinde Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi “Gayet büyük hamam olmakla bir kaç halvetinde debbağlar, mavi, kırmızı, sarı, gül rengi ve turuncu sahtiyan boyarlar” diye bahsetmektedir. Evliya Çelebi, 16. yüzyılda hamamın belki bir kısmının fonksiyon değiştirmiş olduğunu ve debbağhane (dericilerin deriyi sepileyip terbiye ettikleri yer, tabakhâne) olduğunu anlatmaktadır. 1829’daki Osmanlı-Rus Savaşı’nda […]

Devamını Oku

SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Camii Fotoğraf Albümü için tıklayın Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır. Yapının mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir. Burada daha önce Yıldırım Bayezid’in bir saray yaptırdığı bilinmektedir. 1569-1575’te Sultan II.Selim’in emriyle […]

Devamını Oku
II. Beyazıt Külliyesi

II. BEYAZİD CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne’nin en önemli yapıtlarındandır. Cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, Erzak depoları ve öbür bölümleriyle geniş bir alana yayılmıştır. Sultan II.Beyazıd’in 1484–1488 yılları arasında yaptırdığı külliyenin mimari Hayreddin’dir. Çok etkileyici bir görünümü olan külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür. Yapıların en ilginci 20.55 metre çaplı, tek kubbeli, iki […]

Devamını Oku

DEFTERDAR MUSTAFA PAŞA CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Sultan II. Selim’in Defterdar’ı olan Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Yapı, genişçe bir avlu içindedir. Kaynaklarda, Defterdar CAMİİ, Defterdar Mustafa Çelebi CAMİİ, Defterdar Kara Mustafa Paşa CAMİİ adlarıyla da anılmaktadır. Evliya Çelebi, harim(cami) kubbesinin görkemli; minaresinin ise, bu kubbeye göre orantılı inşa edildiğini söylemektedir. Caminin kubbesinin 1752 depreminde göçtüğünü; 1870’li […]

Devamını Oku

Edirne Enez ilçesi

Enez ilçesi, ilimizin güney batı köşesindedir. Doğusunda Keşan ilçesi, batısında Ege denizi, kuzeyinde Yunanistan ve İpsala ilçemiz, güneyinde Saroz körfezi bulunur. Yüçölçümü 450 km2 kadardır. Bu bakımdan ilin yedinci ilçesidir. Tek dağı, Çandır (Çan Hıdır) dağıdır. Bunun yükseltisi 400 metreye yakındır. Enez’in doğu yarısı, Saroz körfezi kuzeyinde uzanan Pelin yaylası üzerindedir. Bu yaylanın yükseltisi 50 […]

Devamını Oku

Seyahatnamelerde Edirne

FHİLİPPE DU FRESNE CANAY (1573): “… Türk İmparatorluğu’nun ikinci kenti olan Edirne, büyük ve ticari bir kent olup, Türk. Rum ve Yahudi halkla doludur. Oraya gelişimden az önce, çaylar taşmış ve hemen hepsi de Yahudilere ait olan 6.000 kadar ev sular altında kalmıştı. Kentin biraz ötesinde, bugünkü padişahın bir sarayı vardır. Padişah aynı zamanda kentin […]

Devamını Oku
SARUCA PAŞA CAMİİ

SARUCA PAŞA CAMİİ

II. Murad’ın 850 (1446) tarihli vasiyetnâmesinde adı Saruca bin Abdullah olarak geçtiği için Rum asıllı ve II. Murad’ın devşirmelerinden olduğu tahmin edilmektedir (İnalcık, s. 86, 212). Âşıkpaşazâde’nin Mûsâ Çelebi’nin Samakov’daki çatışma sırasında yakalanması olayında 816(1413) adını zikrettiği Terzi Saruca’nın (Târih, s. 84) onunla ilgisi olma ihtimali yüksektir. Onun kul olarak Yıldırım Bayezid’in son dönemlerinde hizmete […]

Devamını Oku
Şücaeddin Karamani

ŞÜCAEDDİN KARAMANİ

Anadolu velîlerinden. İsmi, Şücâeddîn‘dir. Aslen Aksaraylı olup, Karamânî nisbetiyle meşhûr olmuştur. Doğum ve vefât târihleri bilinmemekle birlikte, Çelebi Sultan Mehmed Han ve İkinci Murâd Han zamanlarında yaşadığı bilinmektedir. Edirne’de vefât etti ve bu şehirde Debbağlar Mahallesindeki mescidi ve dergâhının bulunduğu yerde defnedildi. Zamânının büyük velîsi Şeyh Hamîd-i Kayserî’nin (Somuncu Baba’nın), sohbetinde bulunup, ondan aklî ve naklî […]

Devamını Oku
Ali Bin Emrullah

ALİ BİN EMRULLAH

Osmanlı alim ve evliyalarının en meşhurlarından. Tefsir, hadis, fıkıh alimidir. 1516 (H.916) senesinde Isparta’da doğdu. Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde kadı ve kadıasker olarak vazife yaptı. 1571 (H.979) senesinde Edirne’de vefat etti. Ali bin Emrullah, dedesi Abdülkadir Hamidi sakalına kına kullanmakla meşhur olduğu için Kınalızade diye şöhret bulmuştur. Abdülkadir Hamidi, Fatih Sultan Mehmet Hanın hocalarındandır. […]

Devamını Oku

CERRAHZADE

Osmanlı alimlerinden ve meşhur velilerden. İsmi, Muslihiddin Bin Alaüddin’dir. Cerrahzade diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de Edirne’de doğdu. 1575 (H.983) senesinde Edirne’de vefat etti. Kabri, Edirne’de Şeyh Şücaeddin Dergâhı bahçesindedir. Edirne’de büyüyüp, zamanının alimlerinden akli ve nakli, fen ve din ilimlerini tahsil etti. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Cami’ul-Atik Medresesi müderrisi olan Molla Lütfullah’tan ilim tahsil […]

Devamını Oku
Hasan Sezai Gülşeni

HASAN SEZAİ

İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmiHasan bin Ali, mahlası Sezai’dir. Tasavvufta Gülşeni yoluna mensub idi. 1669 (H.1080) yılında Gördes’de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 (H.1151) senesinde Edirne’de vefat etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesinde defnedildi. Hasan Sezai, on sekiz yaşına kadar doğum yeri olan Gördes’te kaldı. 1687 senesinde […]

Devamını Oku